OSTU- JA MÜÜGI­ÜLDTINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad ostu- ja müügiüldtingimused (edaspidi Üldtingimused) reguleerivad OÜ VIVAREC, registrikood 10137639 (edaspidi Müüja) ja klientide vahelisi õigussuhteid.

1.2 Käesolevad Üldtingimused kehtivad väljaandmise kuupäevast kuni tühistamiseni või ajakohastamiseni Müüja äranägemisel, ning kehtivad kõikide kaupade ostmise ja müümise korral, kui eraldi lepingutes ei ole kokku lepitud teisiti.

2. KAUBA TELLIMINE

2.1 Kauba tellimiseks esitab Ostja Müüjale tellimuse (edaspidi Tellimus). Tellimuse kättesaamisel koostab Müüja Tellimuse kinnituse (edaspidi Tellimuse Kinnitus) kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, mis sisaldab kauba spetsifikatsiooni, hinda, makse- ja tarnetingimusi, ning edastab selle Ostjale.

2.2 Tellimuse tingimused kehtivad juhul, kui Ostja kinnitab Tellimuse Kinnituse 1 tööpäeva jooksul alates väljaandmise kuupäevast, kui ei ole kirjalikult teisiti kokku lepitud. Kui Tellimuses seatud maksetingimused nõuvad ettemaksu tasumist, loetakse ettemaksu summa müüja pangakontole laekumine Ostja kinnituseks. Kui ettemaksu ei nõuta, peab Ostja kinnitama Tellimuse Kinnituse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.3 Kõik kinnitatud Tellimuse muudatused jõustuvad, kui mõlemad pooled on selle kokku leppinud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.3 Käesolevad Üldingimused tehakse Ostjale kättesaadavaks Tellimuse Kinnituse edastamisel. Tellimuse Kinnituse kinnitamisega nõustub Ostja aktsepteerima Müüja Üldtingimusi.

3. KAUBA HIND JA KAUBA EEST MAKSMISE KORD

3.1 Müüja müüb Ostjale kaupa Tellimuse Kinnituses määratud hindadega.

3.2 Tellimuse annuleerimise korral Ostja poolt kohustub Ostja tasuma Müüjale 50% kauba maksumusest. Tellimust ei saa annulleerida mittestandardsete kaupade osas, mida toodetakse Ostja Tellimuse alusel ja sellised kaubad kohustub Ostja vastu võtma ning tasuma 100% kaupade maksumusest.

3.3 Müüja esitab Ostjale tellitud kauba eest arve kauba saabumisel Müüja lattu, kui ei ole kokku lepitud teisti.

3.4 Ostja maksab kauba eest vastavalt Tellimuse Kinnituses esitatud maksetingimustele.

3.5 Ostetud kauba eest mittetähtaegsel tasumisel on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,15% päevas tasumata kauba maksumusest iga maksetähtaega ületanud päeva kohta. Viivisearvestus algab hiljemalt 21 päeva peale kaupade saabumist või arve vormistamist, sõltumata asjaolust, kas kaup on Ostjale väljastatud või mitte. Samuti on Müüjal õigus nõuda Ostjalt maksetähtaja ületanud võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulude (sh õigusabi) hüvitamist.

4. KAUBA ÜLEANDMINE

4.1 Kaupade tarneajad on seatud Tellimuse Kinnituses. Tellimuses näidatud tarnekuupäev on hinnanguline ning ei ole Müüja jaoks siduv. Müüja kohustub Ostjat õigeaegselt teavitama viivitustest või muudest asjaoludest, mis mõjutavad kaupade saabumist.

4.2 Ostja kohustub tellitud kauba vastu võtma 21 tööpäeva jooksul peale Müüja poolt kauba saabumise kohta teate edastamist. Kauba hoiustamisel laos kauem kui 21 tööpäeva, on Müüjal õigus saada Ostjalt kauba ladustamise eest tasu summas 10 eurot/kaubaalus/ööpäev.

4.3 Kauba üleandmine-vastuvõtmine toimub DDP (Delivered Duty Paid) tingimusel Vivarec OÜ kaubalaost Tallinnas või Tartus, kui Tellimusel ei ole kokku lepitud teisiti.

4.4 Kauba üleandmine-vastuvõtmine toimub saatelehe alusel Ostjale või Ostja poolt volitatud isikule.

4.5 Kauba juhusliku hävimise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle alates kauba üleandmisest või 21 tööpäeva möödumisel peale kauba saabumist Müüja lattu tingimusel, et Ostja pole Kaupu alusetult vastu võtnud.

4.6 Kauba omandiõigus läheb üle Ostjale pärast kauba müügihinna täielikku tasumist. Ostja kannab kõik kauba eest tasumisega kaasnevad kulud (sealhulgas ülekandetasud jm).

4.7 Ostja kohustub kaupade üleandmisel-vastuvõtmisel kontrollima ja veenduma, et saabunud kaup vastab oma koguselt ja spetsifikatsioonilt Tellimuse Kinnitusele. Kauba koguselise mittevastavuse korral Tellimuse Kinnitusele ja kaubal nähtavate vigastuste esinemisel koostab Ostja koos Müüja esindajaga vastava akti kaupade vastuvõtmisel, spetsifikatsiooni osas kohustub Ostja teavitama mittevastavusest 5 tööpäeva jooksul kaupade vastuvõtmisest.

4.8 Ostja on kohustatud järgima Tootja või Müüja poolt ettenähtud kauba ladustamise, paigaldamise ja hoolduse tingimusi, mille Müüja teeb Ostjale kättesaadavaks hiljemalt kauba üleandmisel.

4.9 Kui Ostja avastab kvaliteedi puuduse või mittevastavuse pärast kauba lahti pakkimist ja hiljemalt 2 kuu jooksul pärast kauba kättesaamist, peab Ostja teavitama sellest Müüjat enne kauba paigaldamist või kaupade kasutuselevõttu. Müüja ei vastuta puuduste eest, mida oleks olnud võimalik avastada enne paigaldamist, juba paigaldatud materjali osas.

4.10 Ostja on teadlik, et kaubad võivad erinevate tootmispartiide lõikes oma omadustelt (värvitoon, mõõtmed, jne) erineda. Tootmispartiide lõikes esinevaid võimalikke erinevusi kauba omadustes ei loeta kauba puuduseks ning see ei anna Ostjale õigust esitada Müüja vastu nõudeid. Ostja on teadlik, et toote näidised ning tootja kataloogides ja/või veebisaitidel olevad toote fotod on üksnes illustratiivsed ega esinda kauba lõplikku esteetilist tulemust.

4.11 Müüja on kohustatud tellimusele mittevastavad kaubad oma äranägemise järgi kas parandama, välja vahetama või tagasi võtma. Müüja ei vastuta kulude eest, mis Ostjale tekivad seoses kauba vahetamise või tagastamisega (sealhulgas, kuid mitte ainult, transpordikulud, lammutus- ja paigalduskulud, paigaldusega seotud lisaseadmete kulud, jne), ega muude lisakulude ega kaudsete kahjude eest. Mittevastavuse esinemine ei vabasta Ostjat maksekohustuse täitmisest.

5. GARANTIID

5.1 Kaubale kehtib tootegarantii, kui Kauba tootja on vastavale Kaubale garantii andnud. Tootegarantii kehtib Kauba tootja poolt sätestatud garantiitingimustel Kauba tootja poolt kehtestatud tähtajal jooksul. Tootja garantiitingimused on saadaval tootja veebisaidil või müüjalt. Garantiiajal defektide tuvastamise korral kohustub Ostja sellest Müüjat viivitamatult teavitama.

5.2 Paigaldatud kaupadele kehtib tootja garantii tingimusel, et kaupa on käsitletud ja kaubad on paigaldatud professionaalselt ja vastavalt tootja juhistele ning tööstusharu nõuetele ja heale tavale. Paigaldatud kaupade garantii ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud tavalisest kulumisest, valest paigaldamisest, ebaõigest kasutamisest või pagaildus- ja hooldusjuhiste mittejärgmisest.

5.3 Ostja vastutab kauba kasutatamise eest tootja poolt ettenähtud otstarbel.

6. FORCE MAJEURE

6.1 Kinnitatud Tellimusest tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta leppe rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata selle asjaoluga arvestamist, selle vältimist või selle tagajärgede ületamist (ehk vääramatu jõud). Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Pool, kelle tegevus Tellimuse Kinnituse järgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teist Poolt koheselt kirjalikult teavitama. Vääramatu jõu asjaolu ei välista pooli jõupingutuste rakendamisest vastavate asjaolude kõrvaldamiseks ning pooled peavad oma kohustuste täitmist jätkama kohe, kui vääramatu jõu asjaolud on möödunud.

7. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

7.1 Kaupade ostmist ja müümist Müüja ja Ostja vahel reguleerivad Eesti Vabariigi seadused. Pooled lahendavad kõik vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe puudumisel lahendab vaidluse Harju maakohtu kohtumaja Tallinnas.

Käesolevad Ostu- ja müügiüldtingimused on kinnitatud 01.10.2019.